ទំព័រ​ដើម​ / Etranger / 2013-03-16 Barcelone [220]